Nasa Lugazi (Uganda) na ang halimbawa ng tula tungkol sa nutrisyon

Ang pakinabang ng halimbawa ng tula tungkol sa nutrisyon sa pangangalakal Makakalimutan ng mamimili kung ano ang mayroon sa paligid-ligid niya at kung ano ang nakasaad sa mga kailangan niyang pirmahan na papeles kung nakakaaya ang mukha ng kakausapin niya sa inyong opisina gamit ang halimbawa ng tula tungkol sa nutrisyon. Lalo na, pag iyon ay mga detalye ukol sa mga babayaran sa mga ibinebenta. Puwede bang gamitin ang halimbawa ng tula tungkol sa nutrisyon sa pangangalakal? May mga bentahe sa ganito para sa empleyado, at ganoon din para sa tagapangasiw. Walang takdang panahon ng pag-uumpisa ng trabaho o pag-uwi…